Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του ΣΕΑΑ συμπεριλαμβάνουν:

Διατύπωση και εισήγηση προτάσεων και λύσεων προς την Πολιτεία στα θέματα των οδικών μεταφορών. Ο ΣΕΑΑ, μέσα από διαρκή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, μεριμνά ως προς τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.

Εκπόνηση μελετών, είτε από τα εξειδικευμένα στελέχη του ΣΕΑΑ, είτε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, όπως το ΙΟΒΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τις ταξινομήσεις και το στόλο των κυκλοφορούντων οχημάτων. Τα στοιχεία προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και παρουσιάσεων, με σκοπό την προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων των μελών και την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα οδικής ασφάλειας.

Οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και λοιπών πρωτοβουλιών, που συμβαδίζουν με τους στόχους του ΣΕΑΑ.

Ενέργειες που προάγουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των μελών τους.

Γενικοί Στόχοι

Πάγιες επιδιώξεις του ΣΕΑΑ αποτελούν:

Η ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων
Ο ΣΕΑΑ προωθεί λύσεις και προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία και πρόοδο των εταιριών-μελών του, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και οικονομικά υγειών δικτύων πώλησης, συντήρησης και επισκευής οχημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Η προβολή των προϊόντων των εταιριών-μελών
Ο Σύνδεσμος φροντίζει για την παρουσίαση της τεχνολογικής εξέλιξης όλων των τύπων οχημάτων στο καταναλωτικό κοινό.

Η ενημέρωση των καταναλωτών
Ο ΣΕΑΑ προωθεί την εξοικείωση των καταναλωτών στην πρόοδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Συγχρόνως ενημερώνει για την πορεία της εθνικής και ευρωπαϊκής αγοράς οχημάτων, όπως και για την επιρροή αυτών στην κοινωνική/ιδιωτική ευημερία.

Η προστασία του περιβάλλοντος
Ο ΣΕΑΑ μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη μείωση της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος, μέσω της κυκλοφορίας σύγχρονων και ελάχιστα ρυπογόνων οχημάτων και της εξόδου από την κυκλοφορία των πολύ παλαιών, ρυπογόνων και όχι ασφαλών οχημάτων.

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει προσπάθειες για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που δυστυχώς στην πατρίδα μας είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Η διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου
Ο ΣΕΑΑ επιδιώκει τη διατήρηση του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, μέσω της αποτελεσματικότητας των ΚΤΕΟ και των εκτάκτων ελέγχων (“πεδίου”).

Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
Ο ΣΕΑΑ αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης και τη διευκόλυνση της στάθμευσης, καταθέτοντας προτάσεις για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Ειδικοί Στόχοι

Επιβατικά Οχήματα

Για τα επιβατικά οχήματα ο ΣΕΑΑ επιδιώκει:

Την καθιέρωση “κινήτρων” για τη χρήση των νεότερων, ασφαλών και καθαρότερων αυτοκινήτων και “αντικινήτρων” για τη χρήση παλαιότερων, ανασφαλών και ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Την αναμόρφωση του μέτρου του “Πράσινου Δακτυλίου”, μέσω της έκδοσης κάρτας εισόδου, το κόστος της οποίας θα κυμαίνεται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία και με τα έσοδα της οποίας θα χρηματοδοτούνται δράσεις για τις οδικές μεταφορές και το περιβάλλον.

Την καλή εφαρμογή του μέτρου μέσω της διενέργειας εντατικών ελέγχων από τις υπηρεσίες της Τροχαίας, ώστε να είναι ορατές στο κοινωνικό σύνολο οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου του “Πράσινου Δακτυλίου”.

Τη διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, με τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ και της ΚΕΚ.

Την επένδυση μέρους των κρατικών εσόδων από τη φορολογία του αυτοκινήτου στη βελτίωση των αναγκαίων υποδομών.

Ελαφρά Φορτηγά

Στους στόχους του ΣΕΑΑ για τα ελαφρά φορτηγά συμπεριλαμβάνονται:

Η κατάργηση επιβολής του Τέλους Ταξινόμησης, αφού τα ελαφρά φορτηγά αποτελούν επαγγελματικό εξοπλισμό και όχι μέσο μετακίνησης.

Η εφαρμογή κλιμακωτού ύψους των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κάθε οχήματος (εκπομπές CO2).

Η διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, με τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ και της ΚΕΚ.

Φορτηγά και Λεωφορεία

Για τα φορτηγά και τα λεωφορεία ο ΣΕΑΑ επιδιώκει:

Τη θέσπιση μέτρων για την ανανέωση του στόλου και άρα για τη μείωση της μέσης ηλικίας των κυκλοφορούντων φορτηγών και λεωφορείων. Ειδικά στα φορτηγά η ανανέωση των παλαιών οχημάτων κρίνεται υπερ-απαραίτητη, καθώς σχεδόν τα μισά εξ αυτών έχουν ηλικία 20 ετών ή και μεγαλύτερη!

Την εφαρμογή “αντικινήτρων” (πχ κλιμακωτού ύψους των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος), που θα αποτρέπουν τη χρήση παλαιότερων, λιγότερο ασφαλών και ρυπογόνων οχημάτων.

Την κατάργηση του Τέλους Ταξινόμησης, αφού τα οχήματα αυτά αποτελούν “εργαλείο δουλειάς”.

Τη διατήρηση της άρτιας κατάστασης του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων, με σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ και διενέργεια έκτακτων τεχνικών ελέγχων στο δρόμο.

Ανδρέα Παπανδρέου 13, Μαρούσι, 15124
Τηλ.: (+30) 210 68 91 400
Φαξ:
(+30) 210 68 59 022

COPYRIGHT 2020 | POWERED BY THINK PLUS